Kushtet e pergjithshme te blerjes
Kushtet e blerjes
Këto kushte janë të vlefshme midis Farmaidea , kanali online i Farmacise Farma-Idea e identifikuar me NIPT K71630023S, adrese rruga Haki Stermilli referuar si “SHITESI” dhe çdo personi që bën blerje online në faqen e internetit www.farmaidea.al referuar më tej si “BLERESI” (Klienti).
Farmaidea ka te drejte te perditesoje dhe ndryshoje keto kushte ne vazhdim.Te gjitha ndryshimet e bera do te publikohen ne faqen e Farmaidea dhe hyjne ne fuqi ne momentin e publikimit.Ndryshimet e bera te kushteve nuk kane fuqi prapavepruese.
Eshte pergjegjesia e bleresit qe para cdo blerje qe te lexoje kushtet e blerjes.
Nese bleresi pranon te kryeje blerje ne faqen www.farmaidea.al atehere rrjedhimisht bie dakord dhe pranon kushtet dhe termat e blerjes.
Nese bleresi nuk pranon termat dhe kushtet e pergjithshme te kesaj faqeje atehere nuk mund te kete te drejte blerjeje ne kete faqe.
Këto kushte të përgjithshme rregullojnë blerjet e bëra në faqen e www.farmaidea.al midis Farmaidea (si shites) dhe klientit (si bleres).
Neni 1- Objekti i kontratës
1.Me këto kushte të përgjithshme të shitjes, Farmacia Farma-Idea shet në distancë pasurinë e luajtshme të prekshme të treguar dhe të ofruar për shitje në faqen e www.farmaidea.al
2.Kontrata lidhet online ekskluzivisht përmes internetit, duke hyrë si klient në adresën e www.farmaidea.al dhe duke krijuar një urdhër blerje sipas procedurës së parashikuar nga vetë faqja.
NENI 2 – Përfundimi dhe efektiviteti i kontratës
1.Shitja do të konsiderohet e përfunduar me dërgimin nga Farmaidea te KLIENTI të një emaili që konfirmon porosinë. Email-i përmban detajet e KLIENTIT dhe porosinë (produktet e zgjedhura), çmimin e produkteve të blera, kostot e transportit dhe adresën e transportit në të cilën do të dërgohen produktet, duke verifikuar KLIENTIN,korrektësinë e të dhënave që përmbahen aty dhe duke komunikuar menjëherë çdo korrigjim.

 1. Farmaidea merr përsipër të përshkruajë dhe te paraqesë artikujt e shitur në webin e saj në mënyrën më të mirë të mundshme, duke e përjashtuar atë nga çdo formë e përgjegjësisë nëse klienti vë në dukje disa gabime, pasaktësi ose ndryshime të vogla midis përshkrimit (ndryshim ngjyre apo dizenjos se paketimit nga prodhuesi) në portal dhe produktit te vërtetë.
 2. Çdo fotografi e produkteve të paraqitura në faqen e www.farmaidea.al nuk përbën një element kontraktual, pasi ato janë vetëm përfaqësuese (treguese) te produktit.
 3. Farmaidea merr përsipër të dorëzojë produktet brenda 24 oreve ne qytetin e Tiranes ,72 oreve brenda vendit dhe shtatë ditëve ne Maqedonine e Veriut dhe Kosove nga e nesërmja e konfirmimit të porosisë nga KLIENTI.
  NENI 3 – Procesi i blerjes.
  Procesi i blerjes elektonike ne faqen www.farmaidea.al mund te behet nga cdo individ i afte nga ana juridike ne moshe mbi 18 vjec.

NENI 4 – Metodat e pagesës
Çdo pagesë nga KLIENTI mund të bëhet vetëm përmes .
Karte Krediti ose debiti.
Pay pal
Trasferte bankare.
Komunikimet në lidhje me pagesën dhe të dhënat e komunikuara nga KLIENTI bëhet në linja të veçanta të mbrojtura dhe me të gjitha garancitë e siguruara nga përdorimi i protokolleve të sigurisë.
NENI 5 – Çmimet

 1. Të gjitha çmimet e shitjes së produkteve jane të paraqitura në faqen e internetit www.farmaidea.al në monedhat Euro ose Leke dhe përfshijnë TVSH.
 2. Kostoja e transportit nuk eshte e përfshire në çmimin e blerjes, por tregohet dhe llogaritet gjate procesit te blerjes para kryrjes se pagesës. 3. KLIENTI pranon të drejtën e Farmaidea-s për të ndryshuar çmimet e saj në çdo kohë, gjithsesi produktet do të faturohen në bazë të çmimeve të treguara në faqe në kohën e porosisë dhe konfirmohen paraprakisht në emailin e dërguar tek bleresi nga Farmaidea.
  Neni 6 – Disponueshmëria e produktit
 3. Disponueshmëria e produktit i referohet asaj që është e pranishme në kohën kur KLIENTI shfleton portalin dhe duhet të konsiderohet thjesht tregues pasi, për shkak të pranisë së njëkohshme në faqen e shumë përdoruesve, produktet mund t’u shiteshin të tjerëve para konfirmimit te porosise.
 4. Nëse, pas dërgimit të postës elektronike që konfirmon porosinë nga Farmaidea, mund të ketë raste të disponueshmërisë së pjesshme ose totale të produkteve, klienti do të informohet menjëherë dhe mund të vendosë nëse do të pranojë dorëzimin vetëm të produkteve disponueshme ose te kërkoje anulimin e porosisë tek shërbimi ndaj klientit i Farmaidea.
  NENI 7 – Dorëzimi i Produkteve
 5. Produktet do të dorëzohen në adresën e treguar paraprakisht nga KLIENTI në kohën e porosisë.
 6. Për çdo porosi të kryer në faqen e Farmaidea, lëshohet një faturë për produktet e dërguara. Për lëshimin e faturës, përdoret informacioni i dhënë nga KLIENTI gjatë procedurës së blerjes dhe pasi të jetë lëshuar fatura, nuk do të jetë e mundur të bëhen ndryshime në të dhënat e treguara në të.
 7. Në rast të mosdorëzimit të produkteve të porositura 24 orë pas datës së pritshme të dorëzimit, KLIENTI duhet të kontaktojë menjëherë Kujdesin ndaj klientit te Farmaidea-s duke informuar farmacinë për mos–dorezim të produkteve. Farmaidea do të gjurmojë dërgesën dhe do të shpejtojë kohën e dorëzimit.
  Në rast të një vonese te dorezimit te porosise me shume se koha e paraqitur ne kontrate per vendodhjen e bleresit, klienti mund të komunikojë me Farmaidea dëshirën për të anuluar porosinë.
  NENI 8 – Kthimi i produkteve.
 8. KLIENTI ka të drejtë të heqë dorë nga blerja pa penalizim dhe te ktheje produket pa dhënë asnjë arsye brenda katërmbëdhjetë ditëve kalendarike duke filluar nga data e dorëzimit të produkteve (porosise) tek klienti sipas nenit 37 te Ligjit 9902, dt. 17.04.2008 “Për Mbrojtjen e Konsumatorëve”.
 9. Nëse KLIENTI vendos të ushtrojë këtë të drejtë, ai duhet të informojë me e-mail duke komunikuar vullnetin e tij për te kthyer produktet.
 10. Produktet duhet të kthehen brenda dhjetë ditëve nga komunikimi i fundit i klientit per kthimin e produkteve , në selinë e farmacisë
  Farma-Idea, Rruga Haki Stermilli,Tiranë.
  Kostot e transportit për kthimin e mallrave i ngarkohen KLIENTIT dhe produktet duhet të kthehen të paprekura, në paketimin origjinal, të kompletuara në të gjitha pjesët e saj te pademtuara e të pa ndotura.
  Shenim:
  Nese produktet jane te hapura nga paketimi origjinal,te demtuara ose te ndotura atehere ato nuk do te pranohen nga Farmaidea.
  Pa paragjykuar të drejtën për të verifikuar pajtueshmërinë me sa më sipër, Farmaidea do të rimbursojë cmimin e produkteve.

NENI 9 – Përgjegjësia

 1. Farmaidea nuk merr asnjë përgjegjësi për keq-shërbimet që i atribuohen forcës madhore ose rrethanave të paparashikueshme edhe nëse varet nga keqfunksionimet dhe keq-shërbimet e internetit, në rast se klienti nuk arrin të ekzekutojë porosinë.
 2. Disponueshmëria e secilit artikull në web është vetëm treguese, nuk ka karakter kontraktual dhe shitësi nuk mund të mbajë përgjegjësi në rast të mugeses ne gjendje fizike së një ose më shumë produkteve.

NENI 10- Mbrojtja e të dhënave Personale
Farmaidea, në përputhje me ligjin nr.9887,neni 5 datë 10.3.2008 “Për mbrojten e të dhënave personale”, ka për qëllim të ju informoje arsyet për mbledhjen e të dhënave tuaja personale. Prandaj ne deklarojmë sa vijon:

 1. Të dhënat grumbullohen nga stafi i kësaj farmacie duke plotësuar formularin e duhur për qëllimin e vetëm për të qenë në gjendje t’ju dërgojmë informacione dhe njoftime me interes mjekesor si dhe për menaxhimin e blerjeve dhe këshillave të kërkuara nga ju.
 2. Të dhënat e lëshuara nga ju përpunohen vetëm dhe ekskluzivisht nga personeli i farmacisë dhe nuk do t’u zbulohen palëve të treta për asnjë lloj trajtimi ose qëllimi.